EL MEU LLOC WEB COMPLEIX EL RGPD?

SOLUCIÓ PROFESSIONAL

El Centre de formació sorgeix com a resposta a la demanda d’una formació enfocada a la necessitat de protecció que tenen les empreses en relació a l’ús de les noves tecnologies. Aquesta formació especialitzada en seguretat informàtica, pren com a eix els requeriments del Reglament (UE) 2016/679 (RGPD-LOPD) i la Llei 34/2002 (LSSICE) de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Data Protection Compliance ofereix la figura del delegat de Protecció de Dades (DPO), per al compliment proactiu i efectiu dels tractaments de dades personals.

El nou Reglament Europeu exigeix l’elaboració d’informes d’Avaluació d’Impacte (DPIA) quan els tractaments de dades personals puguin comportar riscos específics per als drets i llibertats dels interessats. Des de Data Protection Compliance ens encarreguem d’elaborar aquests informes per complir amb tots els requisits i les màximes garanties.

Gestories, consultories, administradors de finques, empreses de formació, agències de desenvolupament web o màrqueting en línia … qualsevol negoci pot ser col·laborador de Data Protection Compliance. Aquest professional serà designat pel responsable i l’encarregat del tractament en base als seus coneixements i pràctica en la protecció de dades.

PROCEDIMENT

ANÀLISI

Es realitza un Check list inicial amb el compliment de la LOPDGDD i LSSI-CE on es recullen les dades necessàries per a la seva adaptació.

REDACCIÓ

Disseny dels procediments, controls i mesures adoptar. Redactem les clàusules, circulars i documents necessaris per al compliment de la RGPD.

ENTREGA

Li entreguem tota la seva documentació personalitzada i la nostra certificació de compliment.

COMPLIANCE

Seguiment complet per demostrar el principi de responsabilitat proactiva.

ÚLTIMES NOTICIES

Cada vegada està més a prop el 25 de maig de 2018, data a partir de la qual serà d’obligat compliment el Reglament Ge...

Inspecció i AEAT adverteixen sobre la RGPD a cost zero i les seves sancions en un document que han publicat conjuntam...

Aquesta Llei orgànica té per objecte: a) Adaptar l’ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679 del Parl...