Aquesta Llei orgànica té per objecte:

a) Adaptar l’ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades, i completar les seves disposicions.

El dret fonamental de les persones físiques a la protecció de dades personals, emparat per l’article 18.4 de la Constitució, s’ha d’exercir d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 i en aquesta llei orgànica.

b) Garantir els drets digitals de la ciutadania d’acord amb el mandat establert en l’article 18.4 de la Constitució.

Principals novetats:

 • Dades de persones mortes
 • Consentiment de menors
 • Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics
 • Categories especials de dades
 • Dades de contacte i d’empresaris individuals
 • Videovigilància
 • Arxiu públic
 • Tractament d’infraccions penals i administratives
 • Responsabilitat activa, protecció de dades des del disseny i per defecte
 • Registre d’activitats de tractament
 • Bloqueig de dades
 • Delegat de Protecció de Dades
 • Modificació de la normativa electoral
 • Drets digitals
 • Règim sancionador en la LOPDGDD